Privacy Policy

Privacy Policy

This privacy policy is written in Dutch as most of my website’s visitors are Dutch. If you don’t speak Dutch and have questions about this statement please email me at: info@bobsmeenk.nl.

Privacyverklaring Bob Smeenk

Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels omtrent privacy en persoonsgegevens, de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming). Deze verklaring is van toepassing op alle door Bob Smeenk (verder meestal aangeduid als BS)
geleverde producten en diensten.

Bob Smeenk, gevestigd te Franseweg 24, 3921DH, Elst UT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die BS verwerkt
BS verwerkt/ maakt gebruik van uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van BS’s diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die BS van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door BS kunnen worden verwerkt, betreffen:

Voor- en achternaam
Eventuele bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres

Verwerkt BS ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Bob Smeenk verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom BS uw gegevens nodig heeft
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Bob Smeenk, dan wil hij u goed van dienst zijn.
Hij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen
  voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.
  Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor haar belasting-
  aangifte.

  Als u al BS zijn nieuwsbrief (met een lage frequentie) ontvangt met informatie over nieuwe activiteiten, tips enz. blijft u vanzelf op de hoogte van BS zijn activiteiten. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, maar wilt u zich abonneren hierop? Dan kunt u zich hiervoor op de website inschrijven. Wilt u niet (meer) benaderd worden via de nieuwsbrief, dan geeft u dit eenvoudig aan in de nieuwsbrief door onderaan op ‘unsubscribe’ te klikken.

  Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is BS gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt BS zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

  Hoe lang uw gegevens bewaard worden
  BS zal nadat uw overeenkomst met haar beeindigd is uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wettelijke bewaartermijn voor de fiscus: 7 jaar.

  Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
  BS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in BS zijn opdracht, sluit BS een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek worden uitgelezen door de website. BS maakt met zijn website www.bobsmeenk.nl gebruik van cookies voor de analyse van de website en om de bezoeker de best mogelijke ervaring te geven.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@bobsmeenk.nl.

  Beveiliging
  BS hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. BS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij BS toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval BS gebruik maakt van de diensten van derden, zal BS in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met BS op.

  Uw privacy rechten
  Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal BS u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@bobsmeenk.nl.

  Vragen 
  Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met BS opnemen, via info@bobsmeenk.nl.

  Dit privacy statement is opgesteld d.d. 21-4-2019